COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII "SF. NICOLAE"

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Adresa: str. Platanilor nr. 2, Timișoara | program de funcționare: De luni până vineri: 08:00 - 16:00 | telefon: 0256214572 | email: cz.risccopii@gmail.com

 

Program de funcționare

 • 8.00 - 16.00
 

Familia este nucleul civilizației.

Will Durant

Asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitate cu Ordinul nr.27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separate sau în risc de separare de părinți
Scopul serviciului social Centrul de zi “Sf. Nicolae” este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Beneficiarii serviciului social de zi sunt copiii cu vârste între 5-18 ani din familiile aflate în dificultate (stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a-şi îndeplini funcţiile şi responsabilităţile ce-i revin față de copil), copii din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar, etc, și părinții acestora, cu domiciliul stabil sau reședința în municipiul Timişoara. O altă categorie de beneficiari includ copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.
Capacitatea maximă a Centrului de zi “Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii.

Acte necesare:

 • Copie după actele de identitate – pentru copil și părinți (certificate de naștere, carte de identitate, etc);
 • Cerere de înscriere în Centrul de zi “Sf.Nicolae” a copilului;
 • Adeverințe de venit/contract de muncă, după caz;
 • Adeverințe de sănătate pentru copilul în cauză, eliberată de medicul de familie, pentru frecventarea colecțivității;
 • Alte documente care sunt relevante pentru situația familiei (sentințe de divorț sau de încredințare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecția Copilului privind copilul în cauză sau frații acestuia, certificate care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc);
 • Ancheta social și Planul de servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, plan însoțit de Dispoziția Directorului General pentru aprobarea Planului de Servicii;
 • Decizia de admitere aprobată de seful centrului și avizată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

Criterii de admitere:

 • Beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi “Sf.Nicolae”, sunt persoane cu domiciliul legal sau reședința în municipiul Timișoara;
 • Copilul să prezinte adeverință medical din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea și nu suferă de boli cornice sau psihice și nu este încadrat în grad de handicap;
 • Copilul să proveină dintr-o familie aflată în situație de dificultate social;
 • Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5-18 ani.

Criterii de departajare de pe lista de așteptare:

Urgența și gravitatea situațiilor de dificultate în care se află familia:

  • familii în care există abuz fizic, emoțional sau sexual; 
  • familii care neglijează igiena, sănătatea și educația copilului; 
  • familii monoparentale;
  • familii în care unul sau mai mulți copii au abandonat școala;
  • familii în care unul sau ambii părinți muncesc în străinătate;
  • alte situații cu risc ridicat de separare a copiilor de părinți/de familie; 

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Centrul de zi “Sf.Nicolae” şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae" sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

Centrul de zi “Sf.Nicolae” derulează activități: 

 1. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; 
 2. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare  și cele de relaxare și joc;
 3. sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora.
 4. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
 5. supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la aceștia;
 6. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri, prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timişoara, GRATUIT.

Centrul de zi dezvoltă și acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii și beneficiile acestora pentru pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

Personalul este format din :

 • asistent social
 • inspector de specialitate cu atributii de psiholog
 • educatori
 • referent cu atribuții de educator
 • îngrijitor
Traducere »
Sari la conținut