Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung”

Adresa: Str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara | Program de funcționare De luni până vineri: 08:00 - 16:00 | Telefon: 0256-202 585 | Email: c.recuperarepodullung@gmail.com

 

O mulțime de dizabilități sunt invizibile. Reacția ta la ele nu este.

Viața cu o latură puțin neașteptată

Misiunea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor cu dizabilititati, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţii de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali. Serviciile oferite vin în completarea demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi în completarea serviciilor oferite de unitaţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.
Scopul serviciului este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază: activităţi de informare la nivelul comunităţii, activităţi de menținere a relațiilor de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţii, activităţi care vizează întocmirea programul personalizat de intervenţie, activităţi educaţionale, activităţi de abilitare - reabilitare, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru orientare şcolară și profesională şi consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de administrare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități“Podul Lung” sunt:

 1. copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3-18 ani
 2. părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora, cu domiciliul saureşedinţa în municipiul Timişoara.

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separarede familia lor. Centrul răspunde nevoii de a preveni riscul de separare de familie saureprezentanţii legali

Capacitatea maxima a centrului este de 75 locuri.

Criterii de admitere:

 • - vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani,
 • - domiciliul stabil/reședința  în  municipiul Timişoara,
 • - încadrarea copilului într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la mediculspecialist care atestă o dizabilitate.
Criterii de selecție a beneficiarilor de pe lista de aşteptare:
 1. Veniturile familiei, având prioritate familiile cu venituri mici;
 2. Ordinea înscrierii pe lista de așteptare.
Acte necesare
 • -cerere tip,
 • -copie carte de identitate părinţi şi alţi membri ai familiei care au acelaşi domiciliu,
 • -copie certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ (după caz),
 • -copie carte de identitate copil şi/sau copie certificat de naştere,
 • -copie certificat de încadrare într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la mediculspecialist care  
 • atestă o dizabilitate,
 • -adeverinţă medicală pentru frecventarea colectivităţii,
 • -adeverinţă venit lunar.

Contribuţia beneficiarului în bani pentru serviciile sociale primite  în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu DizabilitățiPodul Lung” este de 0 lei.

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 1.  activităţi educaţionale (activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă);
 2. activităţi de abilitare-reabilitare (kinetoterapie şi masaj logopedie terapie psiho-motrică şi de abilitate manuală, organizarea şi formarea autonomiei personale - igienă personală, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodărire etc., terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie - psihodramă, meloterapie, ergoterapie, artterapie);
 3. activităţi recreative şi de socializare;
 4. sprijin pentru orientare şcolara şi profesională şi consiliere psihologică;
 5. consiliere şi sprijin pentru părinţi.

Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu DizabilitățiPodul Lung” funcţionează cu un număr de 24 total personal, conform Statului de funcții anexă la prezentaHotărâre de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, din care:

 1. personal de conducere: şef de centru - coordonează activitatea Centrul de Recuperare pentru copii cu DizabilitățiPodul Lung”
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şiauxiliar: 21 asistent medical, inspector de specialitate, fiziokinetoterapeut,kinetoterapeut, intructori de ergoterapie, psihopedagog, educatori, logoped,
 3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:2 – administrator, șofer.
 4. voluntari: 1

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă aiînvăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face încondiţiile legii.

 

Activități de recuperare și educaționale
Activități recreative și de socializare
Zile de naștere și petreceri organizate în centrul nostru
Competiții sportive, ieșiri în comunitate
Traducere »
Sari la conținut