SERVICII ȘI BENEFICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

Adresa: B-dul Regele Carol I, nr. 10, Timișoara | telefon: 0356429494 | email: sbdizabilitati.dastm@gmail.com

 
 

Dizabilitatea este o problemă de percepție.

Misiunea celor două structuri ale serviciului pentru persoane adulte cu dizabilități este menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor  individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, economică sau juridică şi aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în situaţii de risc și dificultate prin acordarea de servicii sociale pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijinirea reintegrării sociale și creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități.
Scopul Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități este de a facilita accesul la servicii sociale, indemnizații și facilități disponibile în comunitate și/sau reglementate prin legi speciale pentru persoanele cu dizabilități/handicap, în funcție de nevoile individuale ale acestora, pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale și familiale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate și creșterii calității vieții
Beneficiarii centrului: persoane minore și adulte cu dizabilități și familiile acestora Beneficiarii structurii ”Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” sunt persoane cu domiciliul/reședința în raza teritorială a municipiului Timișoara, care se află în următoarele situații de dificultate:
 • Suferă de diverse boli neurovegetative, psihice, cronice grave ori boli incurabile;
 • Sunt persoane adulte cu dizabilitate și/sau handicap mintal, psihic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, fizic, asociat, boli rare, HIV/SIDA;
 • Se află în situație de dificultate familială și/sau socio-economică, și în funcție de gradul de deficiență le sunt afectate funcțiile și structurile organismului, factorii de mediu și personali;
 • Se află în situație de risc și excluziune socială datorită gradului de dizabilitate/handicap;
Beneficiarii serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” sunt: persoanele cu dizabilități, minori și adulți, încadrate in gradul de handicap grav cu asistent personal, care și-au exprimat opțiunea pentru angajarea unui asistent personal
Condiţiile de accesare a structurii ”Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi” sunt următoarele:
 • domiciliul/reședința/dovada realizată prin efectuarea anchetei sociale, precum persoana locuiește pe raza municipiului Timișoara;
 • prezența afecțiunii stării de sănătate fizice și/sau psihice ale persoanei care solicită sprijin;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare și integrare social, plan de servicii aferent;
 • dificultate familială și/sau socio-economică, deteriorarea factorilor de mediu și personali, documentată prin anchetă/evaluare socială;
Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea completării dosarului pentru încadrarea în grad de handicap:
 • BI./C.I. persoană bolnavă;
 • BI./C.I. solicitant;
 • Referat medical de la medicul specialist, în care se face trimitere către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Scrisoare medicală – eliberată de medicul de familie;
 • Copie cupon de pensie şi decizia de pensionare/cupon de pensie şi decizia medicală asupra capacităţii de muncă
Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea completării dosarului pentru reevaluarea încadrării  în grad de handicap:
 • BI./C.I.  persoană bolnavă;
 • BI./C.I. solicitant;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap+Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap+Programul individual de reabilitare și integrare socială;
 • Referat medical de la medicul specialist, în care se face trimitere către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Copie cupon de pensie şi decizia de pensionare/cupon de pensie şi decizia medicală asupra capacităţii de muncă
Condiţiile de accesare a serviciului social furnizat la domiciliu ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ sunt următoarele:  Beneficiarii - persoane cu dizabilități, minori și adulți să fie încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal și să își fi exprimat opțiunea pentru angajarea unui asistent personal. Acte necesare pentru solicitarea de angajare a unui asistent personal: 
 • Cererea privind angajarea unui asistent personal – adresată DASTM; 
 • Copie BI/CI a beneficiarului; 
 • Adresa de la D.G.A.S.P.C. Timiș cu opțiunea asistent personal; 
 • Certificat de încadrare în grad de handicap cu mențiunea ,,Grav cu asistent personalˮ
 • Programul individual de recuperare, readaptare și integrare socială, emis de către Comisia pentru Protecția Copilului Timiș/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş; 
 • Copie BI/CI a solicitantului: membru al familiei/împuternicit legal/reprezentant ONG; 
 • Copie BI/CI a persoanei propuse spre angajare în funcția de asistent personal; 
 • Certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea activității de asistent personal; 
 • Ancheta socială – întocmită de asistenții sociali din cadrul CSPAD; 
   Criterii de eligibilitate: 
 • Domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în municipiul Timișoara; 
Beneficiarul să fie posesor al Certificatului de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal
Prin cele două structuri ale Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază de servicii sociale în funcție de nevoile individuale de ajutor în scopul îmbunătățirii calității vieții și incluziunii sociale a acestor categorii de persoane:
 • Prin structura ”Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi” se asigură sprijinirea, îndrumarea, consilierea și informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acesteia pentru întocmirea dosarelor necesare încadrării/reevaluării  în grad de handicap. Personalul de specialitate din cadrul Centrului informează persoana cu dizabilitate și/sau familia acesteia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturile prevăzute de legislația în vigoare.
 • Prin serviciului social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ se acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru menținerea persoanelor cu dizabilități în propriul mediu familiar de viață, oferirea unui set de servicii destinate asistării persoanei cu dizabilități în îndeplinirea actelor curente de viață, menținerea stării de sănătate, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unei vieți decente și demne. Serviciul se adresează persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradul grav de handicap, cu asistent personal.
Servicii și Beneficii Sociale Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități asigură furnizarea serviciilor sociale prin asigurarea următoarelor activităţi de asistentă socială de specialitate:
 • Informarea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acesteia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;
 • Întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării/reevaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
 • Informarea și sprijinirea persoanei cu dizabilități/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;
 • Întocmirea anchetelor sociale necesare pentru admiterea persoanelor cu handicap în centrele publice rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
 • Acordarea serviciilor de asistență socială de specialitate: evaluarea/reevaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor, a situației de dificultate în care aceștia se află, elaborarea planului de intervenție, îndrumarea către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional;
 • Consilierea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acestuia/reprezentantului legal în ceea ce privește exprimarea opțiunii pentru angajarea unui asistent personal;
 • Consilierea persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, în ceea ce privește condițiile de angajare, precum și actele necesare întocmirii dosarului de angajare;
 • Preluarea și verificarea dosarului de angajare al persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav;
 • Consilierea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acestuia/reprezentantului legal cu privire la drepturile şi obligațiile ce decurg în urma încheierii unui contract individual de muncă pentru un asistent personal;
 • Întocmirea anchetei sociale la domiciliul persoanei cu dizabilități necesară pentru stabilirea compatibilității dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal și persoana cu handicap grav, iar pe baza celor constatate se propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia;
 • Efectuarea de verificări în vederea monitorizării activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, întocmirea rapoartelor de monitorizare privind îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor care le revin asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități;
 • Inițierea de acțiuni în vederea conștientizării și sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • asistenți sociali
 • psiholog
 • inspector de specialitate
 • referent
Traducere »
Sari la conținut