Informații de interes public

 
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. (Art. 1 - LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001) Solicitările de informații se pot depune fizic sau transmite prin poștă, fax ori prin e-mail.
În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Lista cuprinzând informațiile de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

care se comunică din oficiu
 1. Structura organizatorică și atribuțiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, programul de funcționare, programul audiențelor;
 2. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
 4. Coordonatele de contact ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon și fax, adrese de e-mail și adresa paginii de internet;
 5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 6. Programe și strategii proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalitățile de contestare a deciziilor instituției, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr. 544/2001
 1. Numărul persoanelor angajate - personal contractual/funcționari publici;
 2. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 3. Structura organizatorică, ROF și atribuțiile personalului centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 4. Date de contact, numele și prenumele persoanelor din conducerea/coordonarea centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 5. Declarațiile de avere și de interes conform Legii nr.176/2010, din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 
 6. Sursele de finanțare ale centrelor/serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 7. Procedurile de lucru si rapoartele anuale de activitate ale centrelor /serviciilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 8. Informațiile publice  privind  posturile vacante și modul de ocupare al acestora, precum și informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor privind ocuparea posturilor vacante-funcții publice/personal contractual, din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 9. Strategia Anuală a Achizițiilor Publice;
 10. Programul Anual al  Achizițiilor Publice;
 11. Anunțuri aferente procedurilor de achiziții publice;
 12. Cumpărările directe prin Catalogul Electronic (SEAP);
 13. Dosarul achiziției publice (cu excepția documentelor pentru care ofertanții fac mențiunea „confidențial”);
 14. Lista cuprinzând cadrul normativ aplicabil în cadrul CAI al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu modificările și actualizările la data furnizării de informații;
 15. Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 
 16. Structura raportului anual privind activitatea de audit public intern, elaborată de Unitatea Centrală de Armonizare  pentru Auditul Public  Intern (UCAAPI) pentru entitățile administrației publice locale (UAT-uri), care este utilizată de CAI al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public intern, document accesibil pe site-ul www.mfinante.gov.ro;
 17. Informațiile referitoare la CAI al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care se consideră de interes public și care cuprind în Raportul privind activitatea de audit public intern în sectorul public, elaborat anual, de către Unitatea Centrală de Armonizare  pentru Auditul Public  Intern (UCAAPI), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, care este accesibil pe site-ul www.mfinante.gov.ro ;
 18. Informațiile referitoare la CAI al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care se consideră de interes public și care cuprind în raportul elaborat anual referitor la activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, care se centralizează la nivel ierarhic superior în Raportul anual al Primarului Municipiului Timisoara;
 19. Expunerea de motive, rapoartele de specialitate, care stau la baza adoptării H.C.L.M.T. privind Organigrama/Statul de Funcții/Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției/ Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul  Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara-familia ocupațională „Administrație ”-conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 20. Nivelul salariilor de bază aferente familiei ocupaționale de funcții bugetare „Sănătate și Asistență Socială”;
 21. Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local ce vizează domeniul resurselor umane-conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 22. Materiale informative editate de către centrele/serviciile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 23. Convenții de parteneriat/contracte de sponsorizare/acorduri/convenții de colaborare încheiate;
 24. Informații privind subvenționarea asociațiilor și fundațiilor-nivel subvenție/tip de beneficiar;
 25. Lista asociațiilor și fundațiilor care au fost selecționate pentru a primi subvenție în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 26. Raport anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor în baza Legii 34/1998;
 27. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara privind înființarea GLL și a planului local de activitate privind incluziunea cetățenilor romi pentru perioada 2015-2020;
 28.  Lista cu proiecte cu finanțare europeană sau din alte fonduri derulate de DAS-TM;
 29.  Lista beneficiarilor de venit minim de incluziune conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
 30.  Lista persoanelor beneficiare de ajutor de incluziune care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, conform Legii nr.196/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 31. Situația activităților/lucrărilor efectuate, în luna anterioară, de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr.196/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 32. Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 33. Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate conform Hotărârii Consiliului Local, care se actualizează anual;
 34. Listele cuprinzând documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia în vederea obținerii beneficiilor sociale;
 35. Rapoarte statistice specifice activității desfășurate în cadrul Serviciului Beneficii Sociale;
 36. Dispoziția privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune;
 37. Dispoziția privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune conform Legii nr.196/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 38. Dispoziția privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a modificării titularului;
 39. Dispoziția privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune;
 40. Dispoziția privind încetarea acordării venitului minim de incluziune;
 41. Dispoziția privind  suspendarea acordării venitului minim de incluziune;
 42. Dispoziția privind aprobarea prelungirii acordării venitului minim de incluziune pentru beneficiarii care se încadrează în muncă;
 43. Solicitarea de sume necesare efectuării plăților potrivit art. 1 alin. (10) și (11) din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina întocmită conform anexei 4 la HG nr. 368/2023;
 44. Solicitarea de sume necesare efectuării decontării potrivit art.3 alin. (2) din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, întocmită conform anexei 5 la HG nr. 368/2023.

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Adriana Roescu, inspector de specialitate IA

 
Traducere »
Sari la conținut