CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCENȚIU M. KLEIN”

ADRESA: str. Inocențiu Klein, nr.29, Timișoara
Misiunea Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“ este de creştere a calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia, menținerea activă a acestora în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi a unei vieţi independente.
Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“ este îngrijirea persoanelor vârstnice în concordanță cu gradul de dependență în care se află, a nevoilor individuale de ajutor, a situației familiale precum și în funcție de situația personală de natură socio-economică de care dispun.

Serviciile sociale de îngrijire în sistem rezidențial se acordă în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații ce pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.
Categorii de beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein“ sunt:
 • Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul în Municipiul Timişoara;
 • Persoane vârstnice care se regăsesc în  una din următorele situaţii:
  • Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale; 
  • Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea; 
  • Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare;
  • Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
  • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt următoarele: (a)Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein sunt următoarele: 
 1. Cererea de admitere,
 2. B.I./C.I./C.I.P. (original şi copie),
 3. Certificat de naştere (original şi copie), 
 4. Certificat de căsătorie (original şi copie), 
 5. Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie),
 6. Acte medicale: 
  • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu,   - Analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare,
  • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru),
  • Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie),  
 7. Acte privind veniturile: Cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate.
  • În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinţă că este beneficiar al venitului minim garantat.
 8. Declaraţie pe propria răspundere, că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică,
 9. Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice),
 10. Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, conform legii, 
 11. Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz, 
 12. În cazul în care există aparţinători, declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice şi că se ocupă de tot ce înseamnă acest proces. Dacă aparţinătorii sunt plecaţi din ţară, sau sunt în ţară dar nu se pot ocupa personal de înmormântare, vor face o declaraţie pe propria răspundere cu persoana pe care o împuternicesc să se ocupe în locul lor (la dorinţa aparţinătorilor se poate ocupa şi un reprezentant al căminului);
 13. Declarație precum persoana vârstnică nu a încheiat cu alte persoane contract  de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere.


Criteriile de admitere

Criteriile de armitere a beneficiarilor de servicii de servicii sociale sunt stabilite în Procedura de admitere/ieșire în Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein. Ele sunt persoanele vârstnice care se regăsesc în  una din următorele situaţii:
 1. Are domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara sau care dețin carte de identitate provizorie eliberată de SPCLEP Timișoara. 
 2. Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adică este persoana care a împlinit 65 de ani.
 3. Există locuri disponibile în cămin care repectă identitatea, integritatea, demnitatea și nevoile de îngrijire ale personei vârstnice, cu excepția situațiilor de urgență.
 4. Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,
 5. Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, şi-au înstrăinat locuinţa prin contract de vânzare – cumpărare sau au renunţat expres la un contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ teritoriale,
 6. Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 
 7. Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului;
 8. Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Comisia de admitere/ieșire în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein

 • Componența comisiei este stabilită prin dispoziție de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara.
 • Comisia de admitere/ieșire propune admiterea /ieșirea în/din cămin, după  caz, această propunere este aprobată de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara.
 • Comisia de admitere/ieșire se întrunește minimum o dată pe lună, sau ori de câte ori situația o impune.
 • Dizpoziția de admitere/ieșire în/din cămin este emisă de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara.
Servicii oferite persoanelor vârstnice în cămin: Căminul pentru Persoane Vârstnice “ Inocenţiu M. Klein”oferă beneficiarilor urmatoarele servicii:
 • Cazare pe perioada determinată/nedeterminată, în funcţie de specificul fiecărui caz, în limita locurilor disponibile.
 • Prepararea şi servirea mesei,
 • Igienizarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit şi a spaţiilor commune,
 • Supraveghere, asistenţă şi suport pentru asigurarea activităţilor de bază (asigurarea igienei corporale, transfer si mobilizare, deplasare în interior /exterior, comunicare, etc).
 • Suport pentru realizarea activitaților instrumentale ale vieții zilnice (activitati de menaj, de gestionare a bunurilor, de petrecere a timpului liber,etc).
 • Consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată, sau în instituții medicale de profil;
 • Kinetoterapie si gimnastică recuperatorie.
 • Activitati individuale şi de grup, participarea la programe cultural-educative, artistice, religioase.
 • Asistenta socială şi psihologică, informare, activităţi de ergoterapie şi petrecere a timpului liber.
 • Asistenţă în caz de deces.
Centrul rezidențial are o capacitate de 74 de locuri.

Corpul de locuit al  Căminului pentru PersoaneVârstnice“ Inocenţiu M. Klein” este special conceput și organizat pentru a veni în sprijinul nevoilor persoanelor vârstnice.

Căminul este compus din 4 etaje cu 7 dormitoare pe fiecare etaj, cu cinci camera a câte  3 locuri și  cu 2 dormitoare a câte două locuri.  Fiecare cameră este dotată cu paturi, noptiere, dulapuri de haine, masă și scaune, televizor, cablu TV aer condiționat pe fiecare etaj. Grupul  sanitar se află pe fiecare etaj. 

Pentru a facilita accesul pe etaje, căminul este prevăzut cu un lift interior.

În incinta căminului există locuri special amenajate pentru petrecerea timpului liber, atât la etaj cât și la parter. Sălile de activități sunt dotate cu  fotolii, canapele, scaune și masă, televizor, precum și bibliotecă. Pentru petrecerea timpului liber, căminul dispune de o  curte amenajată cu mese, băncuţe, scaune, plante decorative. Căminul este dotat cu apă curentă si centrală proprie pe gaz.

Căminul dispune de bucătărie proprie o sală de mese  destinat beneficiarilor pentru servirea celor 3 mese, spălătorie călcătorie.
 • 1 asistent social,
 • 1 medic specialist,
 • 4 asistenti medicali,
 • 2 kinetoterapeuți,
 • 5 infirmiere,
 • 4 îngrijitorii persoane vârstnice,
 • 1 psiholog,
 • 1 inspector psiholog,
 • 2 referenți (instructor de ergoterapie),
 • 2 animatori socio-educativ.
Traducere »