COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI AGRESORI

Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Adresa: str. Simion Bărnuțiu, 11 B, Timișoara | tel: 0739002221 | email: c.victimeagresori@gmail.com

 
 
 

”Viața începe acolo unde frica se termină”

Osho

Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1)Serviciul social "Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" sunt următoarele:
  1. Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a tuturor persoanelor pentru a facilita depăşirea multiplelor consecinţe ale violenţei domestice;
  2. Abordarea comprehensivă a violenţei domestice, în sensul de a nu scuza sau de a justifica violenţa agresorului şi de a nu învinovăţi victimele;
  3. Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor, în sensul de a prelua controlul asupra vieţii lor;
  4. Accesul liber, gratuit şi facil la servicii adecvate de consiliere şi informare cu privire la disponibilitatea opţiunilor de sprijin, în concordanţă cu nevoile victimelor;
  5. Asigurarea şi promovarea principiului confidenţialităţii, a vieţii private a victimei şi a demnităţii sale;
  6. Cooperarea şi colaborarea în reţea cu toate celelalte servicii sociale şi instituţii relevante;

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" este de a furniza servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice, adulți și copii, care locuiesc în municipiul Timișoara iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea persoanelor victime. Principalele activități constă în:
  • Asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe cum ar fi:
  • Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter-partenerială (consiliere în situaţia de criză);
  • Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situaţiei de viaţă în situaţii de conflict în familie;
  • Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru depăşirea situaţiilor de risc de violenţă domestică;
  • Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă autonomă;
  • Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte-copil.
 • Servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei
 • Programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii
 • Alte programe care permit integrarea/reintegrarea socială a victimelor violenței domestice, fie direct, fie în parteneriat, în funcție de resursele umane și financiare ale centrului, cum ar fi programe de integrare/reintegrare pe piața muncii, programe de psihoterapie, programe de ajutor material pentru decontarea unor cheltuieli medicale, notariale, de medicină legală;
 • Gestionarea și monitorizarea activității echipei mobile pentru realizarea intervenției de urgență (EMIU) în cazurile de violență domestică de pe raza municipiului Timișoara.
Beneficiarii serviciilor sociale

(1)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" sunt:

a)victime adulţi;

b)cuplul părinte-copil.

Victimele adulţi şi cuplurile părinte-copil beneficiază de serviciile oferite de centrul de consiliere în baza planului de reabilitare şi reintegrare socială a victimei violenţei domestice, adult sau copil.

Centrul va deservi un număr mediu de 20 victime ale violenței domestice/lună, adulți și copii.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a)acte necesare:
 • Carte de identitate și certificat de naștere;
 • Declarație privind domiciliul, în cazul persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în muncipiul Timișoara, dar locuiesc în fapt pe raza municipiului Timișoara; 
 • cererea de solicitare servicii de consiliere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului;
 • documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, alte documente juridice relevante pentru starea victimei - ordin de protecţie, certificate medico-legale etc;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 2. Asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe cum ar fi:
 • Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter-partenerială (consiliere în situaţia de criză);
 • Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situaţiei de viaţă în situaţii de conflict în familie;
 • Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru depăşirea situaţiilor de risc de violenţă domestică;
 • Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă autonomă;
 • Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte-copil.
 1. Furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei și derulează programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii;
 2. Furnizează orice alte programe care permit integrarea/reintegrarea socială a victimelor violenței domestice, fie direct, fie în parteneriat, în funcție de resursele umane și materiale puse la dispoziția centrului;
b)de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Derularea de campanii de informare în comunitate;
 2. Încheierea de convenții de colaborare și de parteneriate cu organizații publice și private de la nivel local, național și/sau internațional;
 3. Organizarea de sesiuni regulate de informare a beneficiarilor;
 4. Elaborarea de rapoarte de activitate anuale;
c)de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Derularea de campanii de prevenție și informare în comunitate, țintind atât publicul larg cât și grupuri expuse riscului de a deveni victime ale violenței domestice;
 2. Stabilirea de relații de colaborare activă cu asociații/grupuri de beneficiari, dar și cu organizații publice și private care vin în contact cu victime ale violenței domestice;
d)de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 3. Elaborarea procedurilor stabilite prin standardele minime de calitate, respectiv: procedură proprie de admitere a beneficiarilor, procedură proprie privind condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor specializate către beneficiari, procedură proprie de evaluare iniţială, la admitere, a nevoilor individuale ale beneficiarilor din perspectiva consilierii, procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor, procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
 4. Realizarea unui registru unic al beneficiarilor în format electronic şi/sau pe suport hârtie, incluzând beneficiarii care sunt referiţi sau solicită servicii, sunt evaluaţi şi incluşi în programe;
 5. ElaborareaPlanului de consiliere în baza evaluării nevoilor beneficiarului, precum şi a datelor şi recomandărilor prevăzute în documentele elaborate de alte structuri;
 6. Asigurarea monitorizării situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere.
e)de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. Asigurarea unei structuri de personal a centrului care corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate;
 2. Asigură facilitățile necesare desfășurării activității, după cum urmează:
 • spații cu suprafața totală utilă de 108.07 mp, împărțit astfel: hol intrare (2,94 mp), birou recepție/activități cu publicul (35,55 mp), birou activități copil-părinte/activități de grup (32,65 mp), birou șef centru (12,94 mp), sala activități de grup/consiliere de grup/consiliere parentală (24,75 mp), birou consiliere (14,25 mp), oficiu (7,99 mp), baie (3,23 mp).
 • dotarea spațiilor cu echipamente: mobilier, echipamente IT, aparatură electro-tehnică, sistem pază și supraveghere video
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1)Serviciul social "Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice" funcţionează cu un număr de 9,5 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local al municipiului Timișoara  nr. 257/07.05.2019, din care:
 1. personal de conducere: şef de centru cu 0,5 normă;
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 8;
 3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1;
 4. voluntari: 0
(2)Raportul angajat/beneficiar este de 1/2,5
Traducere »
Sari la conținut