COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI AGRESORI

Centrul de asistență destinat agresorilor

Adresa: str. Simion Bărnuțiu, 11 B, Timișoara | telefon: 0739002221 | email: c.victimeagresori@gmail.com

 
 

Viața începe acolo unde frica se termină

Osho

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)Serviciul social "Centrul de asistență destinat agresorilor" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de asistență destinat agresorilor" sunt următoarele:
 1. Accesul egal la servicii sociale specializate pe bază de opţiune voluntară sau după caz, potrivit măsurilor dispuse de către instanţa judecătorească;
 2. Asigurarea unei intervenţii unitare şi multidisciplinare pentru beneficiarii centrelor de asistenţă destinate agresorilor, conform nevoilor identificate;
 3. Responsabilizarea agresorului pentru propria reabilitare şi reinserţie socială în vederea promovării unor relaţii sociale pozitive bazate pe comportament non-violent;
 4. Servicii sociale adaptate la nevoile agresorului;
 5. Respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi promovarea valorilor non-violenţei.
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul de asistență destinat agresorilor" este de a furniza servicii sociale destinate agresorilor din situațiile de violență domestică, care locuiesc în municipiul Timișoara, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea agresorilor.
Principalele activități constă în:
 • servicii de reabilitare incluzând consiliere psihologică şi psihoterapie și programe de tipul:
 • Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei;
 • Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă;
 • Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni aplicabile;
 • Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea şi comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă.
 • servicii/programe de consiliere şi mediere familială incluzând:
 • Programe de abilităţi de relaţionare sănătoasă în cuplu şi în familia extinsă;
 • Programe pentru identificarea şi menţinere a grupului/persoanelor resursă;
 • facilitarea accesului la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti
 • programe de reintegrare socială incluzând: activităţi de informare, de consiliere şi orientare vocaţională, suport pentru reconversie profesională, facilitarea accesului pe piaţa muncii, facilitarea accesului la locuinţă şi la activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală şi în aer liber), activităţi de voluntariat în comunitate etc.
 • servicii educaţionale incluzând educaţie parentală, educaţie pentru sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reintegrare şcolară, cursuri de calificare ş.a.
Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asistență destinat agresorilor" sunt:
 1. Agresori adulţi;
 2. Agresori adulţi aflaţi în categoria persoanelor dependente
Numărul mediu de beneficiari este de 10/lună.
Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a)acte necesare:

 • Carte de identitate și certificat de naștere; 
 • Declarație privind domiciliul, în cazul persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în muncipiul Timișoara, dar locuiesc în fapt pe raza municipiului Timișoara; 
 • cererea de solicitare servicii de consiliere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului;
 • după caz, sentință judecătorească/ordin de restricție cu recomandarea de a urma servicii de consiliere sau referire de la DGASPC pe baza recomandării managerului de caz 
 • documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihicădupă caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
Admiterea se poate realiza pe bază de opţiune voluntară, în baza recomandării managerului de caz, sau potrivit măsurilor dispuse de către instanţă.

b)criterii de eligibilitate Va fi eligibilă pentru a beneficia de serviciile centrului persoana care este identificată ca agresor în situațiile de violență domestică ținând cont de definiția violenței domestice din legislație, unde se precizează ”violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima”.
Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de asistență destinat agresorilor" sunt următoarele:

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 2. Asigurăservicii de reabilitare incluzând consiliere psihologică şi psihoterapie și accesul la programe de tipul:
  • Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei;
  • Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă;
  • Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni aplicabile;
  • Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea şi comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă.
 1. Furnizează servicii/programe de consiliere şi mediere familială incluzând:
  • Programe de abilităţi de relaţionare sănătoasă în cuplu şi în familia extinsă;
  • Programe pentru identificarea şi menţinere a grupului/persoanelor resursă;
 1. Facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti;
 2. Organizează programe de reintegrare socială incluzând: activităţi de informare, de consiliere şi orientare vocaţională, suport pentru reconversie profesională, facilitarea accesului pe piaţa muncii, facilitarea accesului la locuinţă şi la activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală şi în aer liber), activităţi de voluntariat în comunitate etc.
 3. Furnizează servicii educaţionale incluzând educaţie parentală, educaţie pentru sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reintegrare şcolară, cursuri de calificare ş.a.;
b)de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Derularea de campanii de informare în comunitate;
 2. Încheierea de convenții de colaborare și de parteneriate cu organizații publice și private de la nivel local, național și/sau internațional;
 3. Organizarea de sesiuni regulate de informare a beneficiarilor;
 4. Elaborarea de rapoarte de activitate anuale;
c)de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 1. Derularea de campanii de prevenție și informare în comunitate, țintind atât publicul larg cât și grupuri expuse riscului de a deveni agresori în situații de violență domestică;
 2. Stabilirea de relații de colaborare activă cu asociații/grupuri de beneficiari, dar și cu organizații publice și private care vin în contact cu agresori în situații de violență domestică;
d)de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 3. Elaborarea procedurilor stabilite prin standardele minime de calitate, respectiv: procedură proprie de admitere a beneficiarilor, procedură proprie privind condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor specializate către beneficiari, procedură proprie de evaluare iniţială, la admitere, a nevoilor individuale ale beneficiarilor, procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor, procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
 4. Realizarea unui registru unic al beneficiarilor în format electronic şi/sau pe suport hârtie, incluzând beneficiarii care sunt referiţi sau solicită servicii, sunt evaluaţi şi incluşi în programe;
 5. Elaborarea Planului de intervenție în baza evaluării nevoilor beneficiarului, precum şi a datelor şi recomandărilor prevăzute în documentele elaborate de alte structuri;
 6. Asigurarea monitorizării situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere.
e)de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
 1. Asigurarea unei structuri de personal a centrului care corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate;
 2. Asigură facilitățile necesare desfășurării activității, după cum urmează:
  • - spații cu suprafața totală utilă de 84,45 mp, împărțit astfel: hol (16,75 mp), birou activități diverse (22,5 mp), birou consiliere (19,75 mp), birou personal (5,85 mp), baie (3 mp), baie (4 mp) și arhiva (13,05 mp).
  • - dotarea spațiilor cu echipamente: mobilier, echipamente IT, aparatură electro-tehnică, sistem pază și supraveghere video
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1)Serviciul social "Centrul de asistență destinat agresorilor" funcţionează cu un număr de 2,5 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local al municipiului Timișoara nr. 257/07.05.2019, din care:
 1. personal de conducere: şef de centru cu 0,5 normă;
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 2;
 3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0;
 4. voluntari: 0
(2)Raportul angajat/beneficiar este de 1/5
Traducere »
Sari la conținut