CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU

COPII CU DIZABILITĂȚI ,,PODUL LUNG”

MISIUNE: Prevenirea abandonului și instuționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, abilitare-reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin și consiliere pentru părinți sau reprezentanții legali.

SCOP: Scopul serviciului este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază: activităţi de informare la nivelul comunităţii, activităţi de meninere a relatiilor de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţii , activităţi care vizează îndeplinirea programul personalizat de intervenţie, activităţieducaţionale, activităţi de abilitare - reabilitare, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru orientare şcolarăşi consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de administrare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştiişiinstituţii relevante.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

-Copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani;

  • Părinții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilități.
    Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şifuncţionare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de părinți.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Acte necesare:

-cerere tip,

-copie carte de identitatepărinţi,

-copiecertificat de căsătorie,

-copie carte de identitatecopilsaucopiecertificat de naştere,

-copiecertificat de încadrareîntr-un grad de handicap sauscrisoaremedicală de la medicul specialist care

atestă o dizabilitate,

-adeverinţămedicalăpentrufrecventareacolectivităţii,

-adeverinţăvenit lunar.

Criterii de admitere:

-vârsta cuprinsă între 3-18 ani,

-domiciliul stabil/reședinta în municipiul Timişoara,

-încadrarea copilului într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

De furnizare a serviciilor sociale deinteres public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

-reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractual încheiat cu persoana beneficiară;

-activităţie ducaţionale (activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de

viaţă independentă);

- activităţi de abilitare-reabilitare (kinetoterapie şi masaj; logopedie; terapie psiho-motrică şi de abilitate manuală; organizarea şi formarea autonomiei personale (igienă personală, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodărire etc.); terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie (psihodramă, meloterapie, ergoterapie, artterapie);

-activităţi recreative şi de socializare;

-sprijin pentru orientare şcolaraşi profesională şi consiliere psihologică;

-consiliere şi sprijin pentru părinţi.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

Șef de centru

Inspector de specialitate

Asistent medical generalist

Psiholog

Psihopedagog

Logoped

Kinetoterapeut

Educator

Instructor de ergoterapie

Infirmier

Administrator

Șofer

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara, tel.: 0256-202585, e-mail: c.recuperarepodullung[at]gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE: 800 – 1600, de luni până vineri

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Centrul promovează:

  • Drepturile beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora;
  • Aplicarea unormăsuri de protejare a copiilor din cadrul centruluiîmpotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman saudegradant.
  • Organizează activități de sensibilizare și informare a comunității;
  • Promovează participarea și implicarea comunității prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

t