Obiectivele

Cantinei Sociale

Dezvoltarea serviciilor sociale

Începând cu data de 01.01.2006 s-a introdus noua metodologie de lucru conform Ordonanţei Guvernamentale 68/2003 privind serviciile sociale şi a Ordinului privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale emis la data de 17 februarie 2005.
 • promovarea bunelor practici in domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu, prin împărtăşirea de modele de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale;
 • promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor servicilor sociale furnizate de către instituţia noastră;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate prin evaluarea continuă a personalului si a nevoilor de formare profesională a acestora;
 • întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională in funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
 • înaintarea de propuneri către instituţiile abilitate privind organizarea unor cursuri care să corespundă nevoilor stabilite în planul de formare şi perfecţionare;
 • asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
 • facilitarea accesului persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite din Timişoara la serviciile sociale;
 • întărirea colaborării asistentului social cu beneficiarii;
 • deschiderea unor puncte de lucru pentru servirea hranei care să vină în ajutorul beneficiariilor cu domiciliul în alte zone ale oraşului;
 • promovarea parteneriatelor cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul combaterii sărăciei;
 • implicarea beneficiarilor în stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale instituţiei prin implicarea beneficiariilor în stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale instituţiei prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate, consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate în stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale, susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele, acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării;
 • promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social prin organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate.
 • promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi implicarea acesteia în problematica socială prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens şi implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate;
 • promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială prin implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie;
 • monitorizarea şi evaluarea continuă a activităţii şi a parteneriatelor;
 • modalitatea de monitorizare a strategiei se va face prin intermediul unor rapoarte anuale,
 • valorificarea feedbak-ului primit de personal, beneficiari, parteneri, comunitate;

Îmbunătăţirea cadrului legislativ

 • Incheierea de parteneriate cu Casa Olarului si, ,Ajutorul Maltez,, din Timisoara in vederea acoperirii tuturor serviciilor prestate vis-à-vis de beneficiarii care nu se pot deplasa la sediulCantinei pentru asi ridica hrana.– însuşirea si aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării integrate a stării sociale a persoanelor aflate in situaţii economico-sociale sau medicale deosebite;
 • realizarea si îmbunătăţirea documentaţiilor conform legislaţiei în vigoare;
 • aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate;

Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenţei sociale şi a persoanelor care se ocupă cu aprovizionarea, pregătirea şi servirea hranei .

 • evaluarea resurselor umane existente şi a nevoilor de formare a personalului;
 • identificarea de programe de pregătire iniţială şi continuă şi elaborarea curriculei de formare în funcţie de abilităţile ce trebuie dezvoltate;
 • actualizarea permanentă a cunoştiinţelor de specialitate şi a celor legate de serviciile sociale;
 • dezvoltarea continuă a cunoştiinţelor culinare şi îmbunătăţirea/obţinerea de certificate care să ateste competenţele angajaţiilor.

Dezvoltarea compartimentului administrativ

 • În vederea îmbunătăţirii comunicaţiei în interesul instituţiei,dar şi pentru promovarea unei imagini pozitive, vom colabora strâns cu mass media precum şi cu Biroul de presă al Primăriei Municipiului Timişoara.
 • continua modernizare a dotăriilor din bucătărie;
 • mărirea capacităţii de preparare a alimetelor/hranei pentru un mai mare număr de abonaţi .
 • achiziţionarea unui autoturism necesar pentru transportul alimentelor la beneficiarii aflaţi în imposibilitate de deplasare.