Misiune și Obiective

Întindem o mână celor care au nevoie

Fiecare gest e un ajutor esențial

Obiective generale:
 • Realizarea la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei publice, stabilite în concordanţă cu propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă
 • Utilizarea cu eficienţă crescută a resurselor disponibile
 • Respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii
 • Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin furnizarea de servicii conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare
 • Protejarea fondurilor si patrimoniul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină SocialăTimişoara împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei
 • Acordarea de servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultaten din punct de vedere social, economic şi medical, inclusiv personalor fără adăpost şi prepararea şi distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condiţiile legii

Obiective specifice compartimentelor si birourilor:

Întocmirea şi urmărirea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2015 în vederea încadrării în bugetul aprobat

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare şi consiliere, pe parcursul anului 2015, a beneficiarilor cantinei în vederea soluţionării nevoilor identificate, articulate cu alte instituţii similare care au responsabilităţi în domeniu, conform legilor în vigoare.

Colaborarea în parteneriat cu alte instituţii publice sau ONG-uri în vederea susţinerii activităţilor sociale în anul 2015 a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale existente şi dezvoltarea de noi proiecte în domeniul social în anul 2015.

Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale sau de grup a persoanelor aflate în situaţii socio-economice sau medicale deosebite care se adresează cantinei sau care au fost sesizate cantinei, inclusiv a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timişoara în anul 2015

Stabilirea măsurilor de asistenţă socială care pot fi acordate în conformitate cu legislaţia aplicabilă solicitanţilor, în anul 2015.
Întocmirea şi urmărirea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2016 în vederea încadrării în bugetul aprobat.

Întocmirea şi aprobarea bugetului Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială necesar funcţionării celor 6 compartimente (respectiv, 7 dupa infiintarea Centrului Social de Urgenta Pentru Persoane Fara Adapost cu Cantina Sociala) pe perioada ianuarie – decembrie 2016.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în conformitate cu
 • nevoile instituţiei rezultate din obiectivele stabilite şi
 • creditele aprobate pe articole bugetare şi asigurate ca lichidităţi, în anul 2015 şi
 • controlul financiar preventiv care verifică legalitatea, exactitatea si conformitatea pentru a preveni situaţiile de abuz, risipă precum şi a încadrării în prevederile bugetare.
Organizarea şi conducerea contabilităţii Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială pentru asigurarea înregistrării corecte în contabilitate pe tot parcursul anului 2016 conform legislaţiei aplicabile.

Întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu privire la activitatea financiară a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

Organizarea şi executarea controlului financiar preventiv în vederea protejării fondurilor şi patrimoniului Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială şi autorizarea legală a cheltuielilor în anul 2016.
Întocmirea şi urmărirea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2015.

Completarea PAAP după finalizarea propunerii de buget şi actualizarea acestuia după aprobarea bugetului precum şi urmărirea încadrării în valorile aprobate în PAAP pe tot parcursul anului 2016.

Realizarea achiziţiilor publice conform legislaţiei şi procedurilor cu respectarea:
 • încadrărilor în PAAP pe perioada anului 2016
 • minim 40% din valoarea achiziţiilor în SEAP
Asigurarea documentaţiilor necesare şi întocmirea procesului verbal de selecţie în cazul achiziţiilor directe realizate în afara sistemului SEAP.

Finalizarea procedurilor de cerere de ofertă pentru toate produsele ce depăşesc 30.000 de euro pe CPV în conformitate cu specificaţiile din PAAP 2016.
Întocmirea şi urmărirea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2015 în vederea încadrării în bugetul aprobat.

Întocmirea unui plan optim de formare profesională şi urmărirea aplicării lui în cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială, care cuprinde cursuri pentru implementarea SCIM şi cursuri de specialitate pe tot parcursul anului 2015 pentru minim 75% din personal.

Pregătirea documentaţiei în vederea evaluărilor profesionale anuale până cel târziu 31 ianuarie.

Crearea unei structuri organizatorice care să asigure eficientizarea activităţilor desfăşurate de către Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socialăîn anul 2016.

Asigurarea legalităţii documentelor emise de către Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină SocialăTimisoara pe parcursul anului 2016 prin aplicarea vizei juridice.

Asigurarea unui grad de informare corespunzător cu privire la legislaţia specifică în vigoare pentru toate compartimentele şi angajaţii Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială în anul 2016.
Elaborarea/monitorizarea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2015 in vederea incadrarii in bugetul aprobat.

Furnizarea de asigurari managementului privind buna functionare a sistemelor de management si control intern din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială – in cursul anului 2016

Oferirea de consiliere managementului in vederea imbunatatirii sistemelor de management si control intern- in cursul anului 2016.

Asigurarea unei evidente contabile si a unui management informatic fiabile si corecte – in cursul anului 2015.

Verificarea si insusirea permanenta a cadrului legislativ si normativ- in cursul anului 2016.
Întocmirea şi urmărirea bugetului propriu pe tot parcursul anului 2016.

Asigurarea necesarului de alimente săptămânal, conform meniurilor aprobate şi a numărului de beneficiari în concordanţă cu bugetul aprobat în anul 2016.

Asigurarea la nivelul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială de măsuri pentru preîntâmpinarea situaţiilor de risipă, perisaj a alimentelor şi materialelor pe tot parcursul anului 2016.

Desfăşurarea activităţilor administrative şi asigurarea bazei logistice in vederea funcţionării optime a compartimentelor Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială pe parcursul anului 2016

Gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială în anul 2016.

Asigurării funcţionării optime a tuturor maşinilor, utilajelor în condiţii optime, igienice şi de siguranţă conform planificărilor trimestriale.
Traducere »
Sari la conținut