COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI CENTRUL DE ASISTENTA IN COMUNITATE

SCOP:

Scopul serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” este de a facilita accesul la servicii sociale, idemnizații și facilități disponibile în comunitate și/sau reglementate prin legi speciale pentru persoanele cu dizabilități/handicap, în funcție de nevoile individuale ale acestora, pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale și familiale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate și creșterii calității vieții

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciului social sunt persoane cu domiciliul/reședință– identificat prin ancheta socială, în municipiul Timișoara, care se află în următoarele situații de dificultate:

 • Suferă de diverse boli neurovegetative, psihice, cronice grave,ori boli incurabile;
 • Sunt persoane adulte cu dizabilitate și/sau handicap mintal, psihic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, fizic, asociat, boli rare, HIV/SIDA;
 • Se află în situație de dificultate familială și/sau socio-economică, și în funcție de gradul de deficiență le sunt afectate funcțiile și structurile organismului, factorii de mediu și personali;
 • Se află în situație de risc și exluziune social datorită gradului de dizabilitate/handicap;

CONDIŢIILE DE ACCESARE A SERVICIILOR:

 • domiciliul/reședința/dovada realizată prin efectuarea anchetei sociale, precum persoana locuiește pe raza municipiului Timișoara;
 • prezenta afecțiunii stării de sănătate fizice și/sau psihice ale persoanei care solicit sprijin
 • certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare și integrare social, plan de servicii aferent
 • dificultate familială și/sau socio-economică, deteriorarea factorilor de mediu și personali, documentată prin anchetă/evaluare socială;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

 • furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi de asistentă socială de specialitate, prin:
 • evaluarea iniţială a nevoilor individuale și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitate;
  • acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului;
 • elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite desprijinul familiei sau a aparținătorilor
 • evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială,
 • aplicarea planului de intervențieprin sprijinire, îndrumarea, consilierea și informarea necesară întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap:
  • Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;
  • Informarea și sprijinirea persoanei cu handicap/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;
  • Acompanierea acelor persoane cu dizabilitate din comunitate care nu au niciun membru de familie până la intrarea în drepturile ce li se cuvin;
  • Consiliere, informarea și, după caz, evaluarea cazurilor cu dizabilitate/handicap pentru care se impune reintegrarea în societate prin ocuoare în muncă, facilitare pe piața muncii;
  • Facilitarea integrării/reintegrării sociale şiinserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor singure, consiliere psihologică, facilitarea accesului la alte tipuri de servicii care necesită transport adaptat,
  • Asistentă socială de specialitate : evaluare/reevalarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor, a situației de dificultate în care aceștia se află, elaborare plan de intervenție/asistență și îngrijire, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional ;
  • Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale prin - orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică,
  • Facilitare pe piața muncii, ocupare în muncă;
  • Alte activități – transport adaptat
 • monitorizarea planului de intervenție;

b) valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei
 • activități de promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune social, promovarea participării sociale;
 • elaborează materiale informative pe suport electronic - fotografii, date de informare sau publicitare postate la sediul serviciului sau pe site;
 • elaborarea şi aplicarea propriei proceduri privind cazurile de abuz și neglijare pe care o aduce la cunoștință celor interesați;
 • organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu privind cunoaştereaşi combaterea formelor de abuz şi neglijare
 • aplicarea prevederillor legale cu privire la semnalarea, cătreorganismele/instituţiile competente, a situaţiilor de abuz şi neglijare identificată pentru luarea măsurilor de urgență

c) informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • deţinereaşi punerea la dispoziţie, pe suport de hârtie și in format electronic, inclusiv pe site-ul propriu a materialelor informative privind activităţile derulate, (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare)
 • elaborarea materialelor informative în forme adaptate pentru a fi accesibilepersoanelor cu handicap (easytoread, Braille, CD video/audio, etc).
 • mediatizarea serviciilor sociale acordate la nivelul comunității locale prin intermediul cabinetelor e familie;
 • desemnarea cel puţin unei persoană responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;
 • Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;
 • Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității;
 • Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

d) asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

 • elaborarea de proceduri și a instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de monitorizări și evaluări periodice a serviciilor prestate și a respcetării standardelor minime de calitate;
 • desfășurarea de activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;
 • consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitateacentrului;
 • asigurarea instruirii personalului în vederea cunoaşterii procedurilor și instrumentelor standard utilizate;

e) administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

 • Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții Publice al furnizorului de servicii sociale;
 • Întocmirea de propuneri privind investițiile;
 • Întocmirea de referate de necesitate;
 • Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului;
 • elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

asistenți sociali

psiholog

referent

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Str. Simion Barnutiu, Calea Dorobantilor nr.11b, parter, Timisoara;

Tel/Fax: 0256/220583

e-mail: cc.handicap@gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

Luni – vineri: 800 – 1600

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Formulare Centrul de Asistenta in Comunitate

 1. Cerere tip - eliberare dovada - Centrul de Asistenta in Comunitate
 2. Cerere tip - acordare indemnizatie insotitor - Centrul de Asistenta in Comunitate
 3. Cerere tip - acordare indemnizatie lunara sau asistent personal - Minor -Centrul de Asistenta in Comunitate
 4. Cerere tip - acordare indemnizatie lunara sau asistent personal - Persoana adulta - Centrul de Asistenta in Comunitate
 5. Cerere tip - admitere in centre rezidentiale-centre de zi - Centrul de Asistenta in Comunitate
 6. Cerere tip - efectuare ancheta sociala necesara incadrarii in grad de handicap - Centrul de Asistenta in Comunitate
 7. Cerere tip - efectuare ancheta sociala necesara reevaluarii certificatului de incadrare in grad de handicap - Centrul de Asistenta in Comunitate
 8. Declaratie asistent personal - Centrul de Asistenta in Comunitate

Compartimentul de Ingrijire la Domiciliu prin Asistent Personal

 1. Formular tip - Angajament asistent personal - Compartiment Ingrijire la Domiciliu prin Asistent Personal
 2. Formular tip - Cerere angajare asistent personal - Compartiment Ingrijire la Domiciliu prin Asistent Personal
 3. Formular tip - Declaratie asistent personal - Compartiment Ingrijire la Domiciliu prin Asistent Personal
 4. Fromular tip - Date necesare angajarii ca asistent personal - Compartiment Ingrijire la Domiciliu prin Asistent Personal

Formulare

 1. Cerere de admitere în centru rezidential public sau de zi
 2. Cerere de reevaluare a certificatului de încadrare în grad de handicap
 3. Cerere dovada pentru admitere in centru rezindential
 4. Cerere incadrare in grad de handicap
 5. Declaratie de consimtamant prelucrare date
 6. Rapoarte de activitate pentru asistentul personal