COMPLEXUL DE SERVICII „ SFANTUL FRANCISC”- CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST


MISIUNE:

Creșterea accesibilității la serviciile orientate spre recuperarea și reintegrarea socială a persoanelor aflate în stradă, fără adăpost, pentru a preveni sau corecta factorii ce determină degradarea calității vieții membrilor grupurilor vulnerabile din comunitate.

SCOP:

Scopul serviciului social Centrul pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Complexului de servicii“Sf. Francisc” este de a furniza servicii sociale pentruprevenirea situațiilor de risc, a unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependență, generatoare de marginalizaresau excluziune socială,în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale, pentru depășirea unei situații de nevoie socială și a creșterii calității vieții și promovării integrării sociale a persoaneloradulte caretraiesc in strada

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost sunt persoane adulte cu vârsta peste 18 ani care se află în una dintre situațiile de mai jos:

- persoane care și-au pierdut locuința din diverse motive și nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe și nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale, care acordă gazduire;

- persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.

- orice altă persoană care necesita adăpost de urgeță până la soluționarea situației sociale

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Centrul detine o gama larga de servicii sociale, care sunt grupate pe trei componente functionale, fiecare componenta are stabilite criteriile de eligibilitate.

 • Componenta Triaj – oferă servicii persoanelor fară adăpost care nu solicită admiterea (servicii cu cazare).
 • Componenta de urgență – oferă servicii de îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare), cazare, hrana 3 mese/zi, în limita valorii alocației zilnice de hrană, sprijin pentru obținerea actelor de identitate su a altor acte de stare civilă, evaluare medicală, consiliere psihologică și suport emoțional, asistență medicală primară, informare și consiliere socială în vederea obținerii unor drepturi sau beneficii sociale, sprijin în identificarea soluțiilor privind reîntoarecerea în județul de proveniența, activitățieducative, activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, socializare, etc., (servicii sociale sunt furnizate pe baza de contract, în urma Deciziei de admitere,).
 • Componenta rezidențială– oferă servicii sociale conform legii pentru o perioadă de1 an cu posibilitatea de prelungire până la 2 ani. Aceste servicii sunt furnizate pe bază de Contract de furnizare servicii în urma Hotărârii Comisiei de admitere.

În cadrul acestei componente sunt oferite servicii de îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicală și asistență medicală primară, informare și consiliere socială în vederea obținerii unor drepturi, consiliere psihologică și suport emoțional.

Criteriile de eligibilitate abeneficiarilor în componenta Triaj:

 • persoane fără adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timișoara, a județului Timiș sau a altor județe cu sau fără acte de identitate valabile, la recomandarea Poliției Locale Timișoara, a altor instituții, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate în urma activității stradale.
 • persoane fără adăpost cu domiciliul pe raza Municipiului Timișoara, a județului Timiș sau a altor județe, la recomandarea Poliției Locale Timișoara, a altor instituții, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate în urma activității stradale care solicită admiterea.
 • persoane fără adăpost aparținătoare altor județe din tară, la recomandarea Poliției Locale Timișoara, a altor instituții, a oricărei persoane interesate sau persoane preluate în urma activității stradale care solicită admiterea.
 • persoane adulte cu vârsta peste 18 ani care se află în una dintre situațiile de mai jos :
 • persoane fără adăpost care au domiciliul pe raza Municipiului Timișoara sau pe raza județului Timiș
 • persoane fără adăpost care a beneficiatde servicii în cadrul Componentei de urgență;
 • sa fie propus spre admitere de către echipa multidisciplinară
 • persoanele fără adăpost care nu sunt independente fizic
 • persoanele fără adăpost care necesită îngrijiri medicale de specialitate sau asistare permanentă
 • persoanele fără adăpost care se află în stare de ebrietate sau sub infuența substantelor halucinogene
 • persoanele fără adăpost care prezintă un comportament deviant sau agresiv
 • persoanele fără adăpost care prezintă afecțiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității centrului
 • persoanele fără adăpost care suferă de boli infecto-contagioase
 • persoanele fără adăpost care au beneficiat de servicii în cadrul Centrului și care în perioada șederii în instituție au manifestat un comportament inadecvat, au refuzat participarea activă în oferirea serviciilor, nu au respectat regulamentul instituției, etc.

Criteriile de eligibilitate abeneficiarilor in componenta urgență:

-și-au pierdut locuința din diverse motive și nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe și nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale, care acordă găzduire ;

-persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.

- orice altă persoană care necesită adăpost de urgență până la soluționarea situației sociale ;

AU ACCES LA SERVICIICU PRIORITATEpersoanele dinmun. Timișoara, sau județul Timis

Perioada de ședere acordată în componenta de urgențăpentru persoane fără adăpost cu domiciliul pe raza Municipiului Timișoara, a județului Timiș este de 3 luni și respectiv 1 luna pentru persoanele care nu aparțin de județul Timiș.

În cadrul Componentei rezidențiale se oferă servicii cu cazare, hrană 3 mese/zi, în limita valorii alocației zilnice de hrană, servicii medicale primare și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate, evaluare și consiliere psihologică și suport emoțional, evaluare și consiliere în obținerea unor drepturi sau beneficii sociale, educație formală și nonformală în vederea asimilarii cunostințelor și deprinderilor necesare reintegrării sociale, recuperare, reabilitare și readaptare în vederea reintegrarii sociale, consiliere și orientare profesională, sprijin și acompaniere pentru obținerea unui loc de muncă, sprijin și acompaniere pentru identificarea unor soluții de locuit și monitorizare post-intervenție. Pentru fiecare beneficiar este întocmit planul individualizat de intervenție.

Totodată, în vederea sprijinirii reinserției socio-locative,persoana fără adăpost pe perioada șederii în instituțieîși va economisi o sumă de bani, în funcție de veniturile sale (obligație consemnată în Contractul de furnizare de servicii).

Hotărârea de admitere/respingere în componenta de tip rezidențial este luată de o comisia constituită în acest sens.

Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă, după prezentarea cazului de către asistentul social responsabil de caz și eventuala audiere a solicitantului admiterii în centru, se redactează de secretarul comisiei și se semnează de către directorul general adjunct.

Criteriile de eligibilitate abeneficiarilor în Componentarezidențială:

NU pot beneficia de servicii cu cazare/triaj, dupa caz,în cadrul serviciul social Centrul pentru Persoane fără Adăpost -Complexului de servicii“Sf. Francisc”” persoanele care se află în cel puțin una din urmatoarele situații:

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

 • Identificare și evaluare nevoi
 • Informarecu privire la serviciile oferite
 • Informare și consiliere în vederea realizării unor drepturi
 • Activitatestradală
 • Sprijin pentru obținerea actelor de identitate și altor acte de stare civilă
 • Consiliere și orientare profesională
 • Sprijin/acompaniere în găsirea unui loc de muncă
 • Sprijin/acompaniere în găsirea unei soluții de locuire
 • Suport pentru găsirea unor soluții de plasare în centre de asistență și îngrijire
 • (Re)inserție socială
 • Monitorizare post-ințervenție.

Găzduire temporară

Îngrijire personală/igienizare/deparazitare

Hrana-3 mese /zi,

Supraveghere

Evaluare medicală și asistență medicală primară/Educație pentru sănătate

Consiliere psihologică, suport emoțional

Intocmire Plan de intervenție

Integrare/reintegrare socială

PERSONALUL DE SPECIALITATE: asistenți sociali, psiholog, medic, asistenți medicali, educatori

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Mun. Timișoara, Str. Telegrafului nr. 8

Tel./Fax: 0256/433.645

mail: c.persoanefaraadapost@gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

Deschis permanent


Cerere admitere Centrul pentru Persoane fara Adapost