COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL”


Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” are în componență două servicii sociale licențiate:

1.Centrul de Zi pentru Bătrâni;

2.Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu.

MISIUNE:

Misiunea Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” este de a asigura servciii sociale de calitate în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Timișoara.CENTRUL DE ZI PENTRU BĂTRÂNISCOP:

Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni”sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și care se află în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în Centrul de zi pentru Bătrâni, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și să depună la sediul Centrului de Zi pentru Bătrâni o cerere tip împreună cu actele necesare.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

- persoana să aibă domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara;

- persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice (de tip psihoze, Alzheimer stadiu mediu-avansat, etc) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru ;

- persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform legislației în vigoare;

- persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

- în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB;

- persoana să nu fie încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș.

Actele necesare pentru înscrierea în centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele:

- cerere admitere/furnizare servicii sociale tip Centrul de zi pentru bătrâni;

- copie după buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie sau original cupon de pensie din ultima lună;

- adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice;

- specificarea să se află/nu se află în evidență cu boli infectocontagioase;

- recomandare pentruu frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici;

- recomandare pentru kinetoterapie, după caz.

- adeverință consult psihiatric;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

Ansamblul de activităţi asigurate în Centrul de Zi pentru Bătrâni, pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele:

Programe de asistență pentru integrare/reintegrare socială:

1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

- activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat),

- terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV),

- grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive),

- jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc.

- terapii ocupationale

- activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat)

- activitati cultural/artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura );

- activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.);

- activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, participare la acţiuni mediatice, etc);

- asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului (pe perioada pandemiei Covid 19 – se servește hrană rece);

- activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.);

- activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet).

2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă

- activități de consiliere și informare socială.

3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în activități de voluntariat);

4. Servicii de asistență juridică –activități de consiliere juridică acordate la solicitarea beneficiarilor;

5. Transportul la și de la centru al vârstnicilor care întâmpină dificultăți la deplasare

- activități de consiliere acordate la cererea persoanei;

Programe de recuperare/reabilitare funcțională:

1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică):

- activități de consiliere psihologică;

- antrenament cognitiv ( grup sau individual).

2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică):

- activități de kinetoterapie de grup sau individual, în funcșie de recomandările medicale.

Programe de supraveghere și menținerea sănătății funcționale:

1.Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, de două ori/săptămână;

2. Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate zilnic de către asistentul medical.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

Personalul care asigură serviciile acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Bătrâni sunt:

  • Sef centru
  • Psiholog
  • Educatori
  • Referent
  • Asistent medical

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Sediul Centrului de zi pentru Bătrâni: Timișoara, str. Sever Bocu nr.44 A

(Calea Lipovei, chiar în stația trolebuzului 14).

Telefon/fax: 0256 490 286; E-mail: cz.pentrubatrani@gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

Luni – vineri: 8:00-16:00

ALTE INFORMAȚII UTILE :

Serviciile sociale în cadrul Centrului de zi pentru Bătrâni sunt acordate în urma evaluării situației solicitantului, realizate de către specialiștii centrului și a analizei documentelor depuse la dosar, în baza unui Contract de servicii sociale încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în limita locurilor disponibile.

Capacitatea Centrului de zi pentru Bătrâni este de 65 de locuri.

Serviciile acordate în Centrul de Zi pentru Bătrâni se acordă:

  • gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor
  • în conformitate cu:
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de îngrijire la domiciliu – Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este aprobat prin HCLMT 579/26.11.2019, anexa 8.1
  • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici, POCU/436/4/4/126135(perioada de derulare- 1 Iunie 2019 - 31 Martie 2022)- A.5.3.Furnizare serviciu social integrat de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistenţă şi recuperare)