CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII STRĂZII


Adresa: str. Platanilor nr. 2, Timișoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: De luni până vineri: 08:00 - 16:00

Asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copiii străzii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii în conformitate cu Ordinul nr.27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separate sau în risc de separare de părinți.

Asigurarea de șanse egale pentru copiii străzii prin asigurarea pe timpul zilei de activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, formarea deprinderilor de viață independentă, consiliere, orientare școlară și profesională, activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și activități în comunitate pentru copii care trăiesc în stradă în vederea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Beneficiarii serviciului social Centrul de zi pentru copiii străzii sunt:

 • copiii cu vârste între 3-18 ani (neîmpliniți) care trăiesc în stradă, 
 • copiii cu vârste între 3-18 ani (neîmpliniți) care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu plan de servicii,
 • părinții/reprezentanții legali/familia extinsă a acestora. 

Capacitatea maximă a Centrului de zi pentru copiii străzii este de 20 de beneficiari copii.

Acte necesare:

 • Copie după actele de identitate - pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc), în cazul în care dețin și pot prezenta acte de identitate;
 • Cerere de înscriere (admitere) în Centrul de zi pentru copiii străzii a copilului, semnată de către unul dintre părinții copilului;
 • Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză pentru frecventara centrului (după posibilități);
 • Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);
 • Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, plan însoţit de Dispoziţia Directorului General pentru aprobarea Planului de Servicii;
 • Decizia de admitere aprobată de șeful centrului și avizată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

Criterii de eligibilitate pentru a accesa serviciile centrului:

 • copilul să trăiască în stradă;
 • copilul să fi trăit în stradă şi să fi fost re/integraţi în familie cu plan de servicii
 • copilul să provină dintr-o familie aflată în situaţie de dificultate socială și să fie în risc de a ajunge în stradă;
 • copilul să aibă vârsta cuprinsă între 3-18 ani (neîmpliniți);

Criterii de departajare de pe lista de așteptare

Urgența și gravitatea situațiilor de dificultate în care se află familia, cu risc crescut de a ajunge în stradă:

  • familii în care există abuz fizic, emoțional sau sexual; 
  • familii care neglijează igiena, sănătatea și educația copilului; 
  • familii monoparentale;
  • familii în care unul sau mai mulți copii au abandonat școala;
  • familii în care unul sau ambii părinți muncesc în străinătate;
  • alte situații cu risc ridicat de separare a copiilor de părinți/de familie; 

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Centrul de zi pentru copiii străzii şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi pentru copiii străzii sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

Centrul de zi pentru copiii străzii derulează activități: 

 1. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; 
 2. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc;
 3. sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora.
 4. sprijin, consiliere, educare, activități de administrare și management pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, 
 5. supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la aceștia;
 6. activități în comunitate cu copiii care se află în stradă și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului 
 7. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul, prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM Timişoara, GRATUIT

Centrul de zi dezvoltă și acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii și beneficiile acestora pentru pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

În cadrul centrului, copiii participă la activități specifice, precum: formarea și consolidarea autonomiei personale, dobândirea unor abilități de igienizare corporală și a spațiului de locuit, activități educative, recreative, sportive, jocuri de stimulare cognitivă, terapie ocupațională, activități de relaxare, socializare, petrecere a timpului liber). Copiii cât și părinții acestora beneficiază de consiliere psihologică și socială în vederea identificării nevoilor și a problemelor cu care se confruntă familia cât și pentru a găsi soluții la problemele identificate.

Sunt dezbătute, cu copiii, diverse teme de interes precum: educație rutieră și ecologică, fumatul și alte vicii, absenteismul școlar și eșecul școlar, gestionarea bugetului, importanța igienei personale și a spațiului de locuit, relații în grupuri sociale, pericole online, menținerea unui stil de viață sănătos prin igienă și alimentația corectă.

Personalul este format din :

 • asistent social  
 • asistent medical
 • educatori 
Traducere »
Sari la conținut