Compartimentul Audit Intern

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Misiunea Compartimentului Audit Intern din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (DAST)

Desfăşurarea unei activităţi funcţional independente şi obiective, de calitate, în conformitate cu prevederile legale specifice auditului public intern, exercitată ca o formă de control intern, care dă asigurări și consiliere conducerii în vederea asigurării administrării fondurilor publice și a patrimoniului în mod economic, eficient şi eficace, care ajută entitatea publică, printr-o abordare sistematică şi metodică, să îşi îndeplinească obiectivele, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile și a deciziilor conducerii, respectiv care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă, contribuind la obţinerea plusvalorii și îmbunătățirea activităţilor entităţii publice.

Obiectivele generale ale Compartimentului Audit Intern

1. Asigurarea cadrului organizatoric şi normativ, funcţional, actualizat şi complet, necesar desfăşurării activităţii structurii de audit public intern în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara(DAST), cu aplicarea prevederilor legale, în mod planificat şi reglementat/procedurat, pentru a-şi îndeplini misiunea și obiectivele stabilite de conducerea entităţii publice, contribuind astfel la constituirea cadrului organizatoric şi normativ, funcţional, actualizat şi complet necesar desfăşurării activităţii și realizării la un nivel crescut de calitate a obiectivelor și atribuțiilor entității publice, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.

2. Furnizarea de evaluări obiective şi detaliate, de asigurare, printr-o abordare sistematică şi metodică, cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea tuturor activităţilor şi operaţiunilor desfășurate în cadrul entităţii publice, precum şi evaluarea sistemului de control intern managerial implementat în cadrul acesteia, cu formularea de recomandări și urmărirea implementării acestora, pentru îmbunătăţirea activităţilor respectiv pentru prevenirea şi depistarea erorilor, pierderilor/risipei, iregularităților și fraudei.

3. Desfăşurarea unor activităţi de calitate, cu profesionalism, imparţialitate, independenţă, etică şi integritate morală, respectând prevederile legale, Codul privind conduita etică a auditorului intern, Codul de conduită a funcționarilor publici precum și codul etic/codul de conduită etică și integritate al personalului din cadrul entității publice respectiv informarea sistematică, sau la cerere, cu privire la acestea, atât a conducătorului entităţii publice cât şi a structurii profesionale de audit public intern organizată la nivel ierarhic superior entității respectiv a Camerei de Conturi a județului Timiș, la termenele stabilite.

4. Consilierea, planificată şi/sau la cererea expresă a conducătorului entităţii, cu oferirea unor soluţii menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, inclusiv pentru implementarea și dezvoltarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial al entității publice precum și pentru obținerea plusvalorii în dezvoltarea și implementarea strategiei de internaționalizare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, ca instituție furnizoare de servicii sociale de calitate, precum și pentru dezvoltarea și gestionarea unui portofoliu de parteneri sociali valoroși pentru implementarea strategiei locale în domeniul asistenței sociale.

5. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului Audit Intern, autoevaluarea şi raportarea corectă și completă, cu asumarea realităţii datelor/ informaţiilor și în conformitate cu prevederile legale ale OSGG 200/2016 privind modificarea și completarea OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și cu respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial respectiv a procedurilor/ ghidurilor/ planurilor de acțiune elaborate la nivelul entităţii publice în acest scop, pentru asigurarea rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Exercitarea activității de audit public intern în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este reglementată specific prin norme metodologice proprii și prin Carta auditului intern, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cadrul normativ aplicabil în cadrul Compartimentului Audit Intern din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara se regăsește în lista documentelor ce conțin informații de interes public.

Întocmit
Livia Mirela Lupu - auditor gr. superior
Traducere »
Sari la conținut