COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL”


Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” are în componență două servicii sociale licențiate:

1.Centrul de Zi pentru Bătrâni;

2.Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu.

MISIUNE:

Misiunea Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” este de a asigura servciii sociale de calitate în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Timișoara


COMPARTIMENTUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

SCOP:

Scopul principal al serviciul social de Îngrijire la Domiciliu este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun astfel încât să se asigure sprijin și suport persoanelor vârstnice izolate la domiciliu și să se prevină marginalizarea/excluderea lor socială.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciului social de Îngrijire la Domiciliu sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, care locuiesc singure, fără rude de gradul I în Timișoara, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și aflate în risc de excluziune social.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN PROGRAMUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU:

Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu persoanele solicitante trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și să depună la sediul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu o cerere tip împreună cu actele necesare.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

- persoana vârstnicăare domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara

- locuiește singură;

- nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I);

- nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu

clauză de întreţinere;

- în urma evaluării este încadrată în unul din următoarele grade de dependenţă:

IIA (persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial

autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru un ele dintre activitatile de baza ale vietii

de zi cu zi),

IIB (persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat în picioare, dar care, o data

ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pent ru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi),

IIC (persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumenta), ori

III A (persoane care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi) în urma aplicării fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000;

- nu este încadrată în gradul I de handicap, cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală

a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş;

- nu este diagnosticată cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave;

- nu depășește venitul maxim în limita echivalentului a două salarii minime pe economie stabilite prin

actele normative în vigoare.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de îngrijire la domiciliu sunt următoarele:

- cerere tip în care se solicită înscrierea în programul de îngrijire la domiciliu;

- cupon de pensie original/copie din ultima lună;

- copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc.

- declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă.

Acte medicale:

- adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la

domiciliu;

- aviz epidemiologic (cu specificarea că suferă sau nu suferă de boli infecto-contagioase);

- aviz medic psihiatru.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

Servicii de îngrijire personală acordate la domicilul beneficiarilor:

- ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice:

igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.

- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice:

prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

Personalul care asigură serviciile acordate în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt:

-Sef centru

-Asistent Social

-Infirmiere (îngrijitoare la domiciliu)

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Sediul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu: Timișoara, str. Sever Bocu nr.44 A (Calea Lipovei, chiar în stația trolebuzului 14).

Telefon/fax: 0256 490 286

E-mail: cz.pentrubatrani@gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

Luni – vineri: 800-1600

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Serviciile sociale în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt acordate în urma evaluării situației solicitantului, realizate de către specialiștii compartimentului și a analizei documentelor depuse la dosar, în baza unui Contract de servicii sociale încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în limita locurilor disponibile.

Capacitatea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu este de 75 locuri.